S T A T U T
S t o w a r z y s z e n i a
 "BIEG ZAŚLUBIN" - KOŁOBRZEG


Rozdział I

Przepisy ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie ”BIEG ZAŚLUBIN” Kołobrzeg, zwany dalej Stowarzyszeniem.

§ 2

1.Obszarem działania Stowarzyszenia jest miasto Kołobrzeg z siedzibą w Kołobrzegu.
2.Siedzibą Stowarzyszenia jest lokal przy ul.Kniewskiego 15/7.
§ 3

Klub jest stowarzyszeniem w rozumieniu art.7 ust. 4 i 5 o kulturze fizycznej
i z tego tytułu podlega ewidencji oraz posiada osobowość prawną.
§ 4

Klub działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą – Prawo o stowarzyszeniach oraz z własnym statutem.

§ 5

Stowarzyszenie posiada jedna sekcję –lekkiej atletyki.

§ 6

Stowarzyszenie opiera swoja działalność na współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Biegów, Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki oraz z innymi organizacjami sportowymi.

§ 7

Klub używa własnej pieczęci z napisem Stowarzyszenie „Bieg Zaślubin” Kołobrzeg

§ 8

Barwami Stowarzyszenia są kolory: biały, złoty, zieleń, granatowy. LOGO dwóch biegaczy na piewszym planie z nr 1 a drugi w tle. Obaj w koszulkach koloru białego i spodenkach koloru złotego.


Rozdział II

Cele i środki działania Stowarzyszenia

§ 9

Celem działania stowarzyszenia jest :
1.Organizowanie Międzynarodowego Biegu Zaślubin.
1.Planowanie i organizowanie sportowych i rekreacyjnych imprez biegowych przez jego członków.
2.Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
 3.Prowadzenie szkolenia w zakresie biegania wśród dzieci , młodzieży i dorosłych.
4.Udział w imprezach miejskich ogólnopolskich i międzynarodowych.
5.Promocja Miasta Kołobrzeg miejscowości uzdrowiskowo- wczasowej- portowej.

§ 10

Dla osiągnięcia celów stowarzyszenie stosuje następujące działania:
1.Organizuje systematyczne szkolenia sportowe w formie zawodów , zgrupowań, konsultacji oraz innych zajęć.
2.Organizuje zawody sportowe, a także bierze udział w zawodach innych klubów i organizacji sportowych.
3.Współorganizuje zawody z innymi klubami oraz organizacjami sportowymi.
4.Organizuje zajęcia sportowe dla swoich członków i sympatyków klubu w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej
- ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych,
- poprzez różnorodne formy współzawodnictwa sportowego,
-poprzez kształtowanie poprawnych cechy charakteru i osobowości
uczestniczących w realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia.
5.Tworzy odpowiednie warunki dla uprawiania biegów poprzez zapewnienie kadry trenersko – instruktorskiej, opieki lekarskiej oraz funduszy.
6.Współdziała i współpracuje z organizacjami, instytucjami, firmami
i osobami fizycznymi znającymi cele stowarzyszenia i wspierającymi jego działalność.
7.Organizuje życie towarzyskie wśród członków i sympatyków stowarzyszenia.
8.Promuje bieganie w środkach masowego przekazu i środowiskach biznesu.


Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

§ 11

Członkowie stowarzyszenia dzielą się na:

1) zwyczajnych,
2) wspierających,
3) honorowych.
§ 12

1.Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna,która: : - wypełni pisemną deklarację o przystąpieniu do stowarzyszenia,
- zapłaci wpisowe,
- zostanie przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia.
2.Małoletni mogą być członkami Stowarzyszenia za zgodą ich przedstawicieli ustawowych.
3.Cudzoziemcy mogą być członkami Stowarzyszenia mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej art.4 pkt.1 Prawo o stowarzyszeniach.
4.Cudzoziemcy mogą być członkami Stowarzyszenia nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej art.4 pkt.2 Prawo o stowarzyszeniach.

§ 13

Członkowie zwyczajni maja prawo do:
1) uczestnictwa w Walnych Zebraniach Stowarzyszenia z biernym i czynnym prawem wyborczym, z ograniczeniami określonymi w art.3 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo o stowarzyszeniach,
2) zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Stowarzyszenia,
3) uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Stowarzyszenia,
4) korzystania z wszelkich urządzeń Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Zarząd Stowarzyszenia,
5) korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Stowarzyszenia

§ 14

Członkiem wspierającym mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, która popierają cele Stowarzyszenia, zostaną przyjęci przez Zarząd i zadeklarują pomoc materialno - finansową dla Stowarzyszenia.


§ 15

Członkowie wspierający maja prawo do:
1) uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swoich delegatów w Walnych Zebraniach Stowarzyszenia,
2) zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Stowarzyszenia,
3) korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 16

Członkiem honorowym jest osoba, której godność ta zostanie nadana
przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia większością 1/2 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania plus jeden na pisemny wniosek członków Stowarzyszenia lub Zarządu.

§ 17

Do obowiązków członków Stowarzyszenia należy:
1) branie czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia,
2) przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
3) godne reprezentowanie barw Stowarzyszenia,
4) płacenie składek na zasadach ustalonych przez Walne Zebranie Stowarzyszenia.

§ 18

Członkostwo ustaje poprzez :

1) dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu,
2) skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:
a) umyślnego naruszenia postanowień statutu,
b) nie brania udziału w działalności statutowej Stowarzyszenia przez okres 1 roku
3) działania na szkodę Stowarzyszenia,
4) rozwiązanie się Stowarzyszenia.

§ 19

1.Członkowi wykluczonemu przysługuje prawo odwołania się od decyzji
Zarządu do Walnego Zebrania Stowarzyszenia przez Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia.
2.Do czasu rozpatrzenia odwołania przez Walne Zebrania Stowarzyszenia członek zostaje zawieszony w swoich prawach.


Rozdział IV
Wyróżnienia i kary


§ 20

1.Za wzorową realizację celów, zadań i obowiązków stowarzyszenia oraz osiągnięcia sportowe członkowie mogą być wyróżniani :
a) pochwałą ustną,
b) dyplomem uznania,
c) nadaniem godności członka honorowego klubu.
2.Za wybitne osiągnięcia Zarząd Stowarzyszenia może wnioskować o nadanie odznaczeń sportowych i państwowych.
3.Decyzję o wyróżnieniu podejmuje Zarząd Stowarzyszenia lub Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia.

§ 21

1.Za naruszenie postanowień statutu, regulaminów zarządzeń władz Stowarzyszenia mogą być nakładane na członków klubu następujące kary :
a) ustne upomnienie,
b) nagana na piśmie,
c) czasowe pozbawienie praw członkowskich,
d) trwałe pozbawienie praw członkowskich(wykluczenie).
2.Od uchwały Zarządu o ukaraniu , członkowi Stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Stowarzyszenia w terminie 30 dni.
3.Odwołanie się od decyzji Komisji Rewizyjnej rozpatruje wyłącznie Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia.
4.Uchwała Walnego Zebrania Stowarzyszenia o ukaraniu jest ostateczna.


Rozdział V
Władze Stowarzyszenia

§ 22

1.Władzami Stowarzyszenia są :
a) Walne Zebranie Stowarzyszenia,
b) Zarząd Stowarzyszenia,
c) Komisja Rewizyjna.
2.Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata. Wybór władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od Decyzji Walnego Zebrania Stowarzyszenia.
3.Uchwały wszystkich Władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§ 23

1.Walne Zebranie Stowarzyszenia jest najwyższą władzą klubu i biorą w nim udział wszyscy członkowie stowarzyszenia.
2.Walne Zebranie Stowarzyszenia może być zwyczajne i nadzwyczajne.


3.Walne Zebranie Stowarzyszenia zwyczajne zwołuje Zarząd Stowarzyszenia 1 raz na 1 rok.
Co 4 lata ma ono charakter sprawozdawczo – wyborcze.
4.Walne Zebranie Klubu nadzwyczajne może być zwoływane na żądanie :
a) Zarządu Stowarzyszenia,
b) Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
c) minimum ½ liczby członków(złożonym na piśmie).
5.O walnym zgromadzeniu członkowie powiadomieni są pisemnie na 14 dni przed terminem.
6.Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 24

1.Walne Zebranie Stowarzyszenia obraduje prawomocnie przy obecności ½ ilości członków uprawnionych do głosowania a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.
2. W walnym Zebraniu Stowarzyszenia mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.

§ 25

Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów obecnych na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia.

§ 26

Do kompetencji Walnego Zebrania Stowarzyszenia należy :
1.Wybór Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
2.Uchwalenie programu działania Stowarzyszenia.
3.Uchwalenie budżetu klubu.
4.Ustalenie wysokości wpisowego i składek członkowskich.
5.Podejmowanie uchwał o zmianie statutu, rozwiązaniu stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
6.Rozpatrywanie odwołań w sprawach dyscyplinarnych członków oraz wszczynanie postępowania dyscyplinarnego wobec członków Zarządu Stowarzyszenia poprzez powołanie specjalnej Komisji Walnego Zgromadzenia.
7.Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia oraz decydowanie o udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia.
8.Uchwalanie sposobów głosowania.
9.Zatwierdzanie regulaminów pracy Zarządu oraz innych regulaminów klubu.
10.Podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach, które zostały
wniesione do porządku obrad poprzez władze klubu lub jego członków.


§ 27

1.Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczym Walnego Zebrania.
2.Zarząd składa się z członków wybranych przez Walne Zebranie Stowarzyszenia w ilości każdorazowo przez nie określone.
3.Prezesa i Wiceprezesa wybiera Zarząd ze swego składu na swoim pierwszym posiedzeniu.
4.Prezes i wiceprezes oraz księgowy są dysponentami konta bankowego Stowarzyszenia.
5.W okresie między posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują prezesowi działającymi wspólnie z wiceprezesem i członkiem zarządu.

§ 28

1.Posiedzenia Stowarzyszenia odbywają się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
2.Uchwały i decyzje Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności minimum połowy członków Zarządu. W razie równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Stowarzyszenia lub Wiceprezesa, o ile przewodniczy on w zebraniu w wypadku usprawiedliwionej nieobecności pierwszego.
3.W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział członkowie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia oraz inne zaproszone osoby z głosem doradczym.

§ 29

Do zadań Zarządu należy kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia
W okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami , a w szczególności:
1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
2) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Stowarzyszenia,
3) uchwalanie okresowych planów działania regulaminów preliminarzy budżetowych,
4) powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,
5) przyjmowanie i skreślanie członków,
6) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami,
7) składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,
8) ustalanie regulaminów dotyczących wewnętrznej działalności Stowarzyszenia,
9) zwoływanie Walnego Zebrania Stowarzyszenia,
10) organizacja zawodów sportowych oraz innych imprez o charakterze wychowawczo-towarzyskim,
11) opracowywanie planów pracy i planów finansowych Stowarzyszenia,
12) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia.

§ 30

1.Członek Zarządu Stowarzyszenia może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa


niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków
Stowarzyszenia.
2.Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje Zarząd większością 2/3 głosów przy obecności połowy uprawnionych do głosowania.
3.Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu 30 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu.

§ 31

Zarząd Stowarzyszenia w celu przeprowadzenia działalności może zatrudniać dyrektora klubu, księgowego oraz sekretarza.

§ 32

1.Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Stowarzyszenia.
2.Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Walne Zebranie Stowarzyszenia.
3.Liczbę członków Komisji Rewizyjnej ustala każdorazowo Walne Zebranie Stowarzyszenia.
4.Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
5.Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Stowarzyszenia.
6.Do czynności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia należy :
1) przeprowadzenie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Klubu,
2) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,
3) składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
4) składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Stowarzyszenia,
5) występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Stowarzyszenia, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadkach stwierdzenia niezgodnych z prawe lub Statutem bądź istotnymi interesami Stowarzyszenia działań Zarządu.

§ 33

1.Członek komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Stowarzyszenia.
2.Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka komisji rewizyjnej podejmuje komisja rewizyjna większością 2/3 głosów przy obecności


2/3 uprawnionych do głosowania.
3.Odwołany lub zawieszony członek komisji rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania Stowarzyszenia w terminie 30 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu.

§ 34

Władze klubu maja prawo powiększyć skład Zarządu Stowarzyuszenia lub Komisji Rewizyjnej
Władzom tym przysługuje prawo dokooptowania nowych członków spośród członków Stowarzyszenia. Liczba członków dokooptowanych do zarządu nie może przekraczać 1/3 jego składu wybranego na Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia.


Rozdział VI

Majątek i fundusze stowarzyszenia

§ 35

1.Na majątek Stowarzyszenia składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
2.Na fundusze Stowarzyszenia składają się :
1) składki członkowskie
2) darowizny i zapisy,
3) dotacje na zadania państwowe z zakresu kultury fizycznej zlecone Klubowi,
4) dotacje na zadania zlecone przez samorząd terytorialny,
5) dochody z majątku,
6) inne wpływy.

§ 36

Klub nie może prowadzić działalności gospodarczej.

§ 37

Klub prowadzi działalność odpłatną w zakresie pobierania opłaty startowej. Pobrane wpłaty przeznacza się w całości na realizację zadania.

§ 38

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch osób spośród następujących:

- Prezesa
- Wiceprezesa
- Członka Zarządu


Rozdział VII

Zmiana statutu i rozwiązanie stowarzyszenia

§ 39

Zmiany statutu wymagają uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia podjętej większością 1/2 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania plus jeden głos. 


§ 40

1.Rozwiązanie może nastąpić na podstawie uchwały Walnego
Zebrania Stowarzyszenia podjętej większością 1/2 przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania plus jeden głos.
2.Uchwała o rozwiązaniu klubu określi jednocześnie tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek stowarzyszenia.


KONIEC